REGULAMIN

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.
 4. Klucze do apartamentu zostaną przekazane w lokalu przy ul. Chopina 3 m.18, 38-700 Ustrzyki Dolne, po wcześniejszym kontakcie.
 5. Dokładny termin i godzina przyjazdu Gościa do apartamentu powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na dzień przed przyjazdem, osobie odpowiedzialnej za rezerwację wskazanej przez Apartamentustrzycki.pl. W przypadku braku możliwości dotarcia przez Gościa do apartamentu na umówioną godzinę Apartamentustrzycki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przekazania kluczy.
 6. Zameldowanie po godzinie 24.00 jest opcjonalne i musi być każdorazowo potwierdzone przez Apartamentustrzycki.pl. Gość zobowiązany jest poinformować Apartamentustrzycki.pl o zameldowaniu po 24.00 z wyprzedzeniem 24 godzinnym. W przypadku braku takiej informacji, zameldowanie może nie być możliwe, a rezerwacje może zostać odwołana z powodu niedojazdu.
 7. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.
 8. Apartamentustrzycki.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:
  1. nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości
  2. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  3. odnosi się wulgarnie do pracownika apartamentu
  4. stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu
  5. odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty
 9. Gość za zgodą Apartamentustrzycki.pl może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.
 10. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
 11. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 12. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.
 13. Większe niż normalne zużycie ręczników skutkujące ich zniszczeniem, obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 40 zł za sztukę.
 14. Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych Apartamentustrzycki.pl oraz osobom trzecim zarówno w Lokalu jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania Apartamentustrzycki.pl lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 15. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuj się zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Apartamentustrzycki.pl może również odmówić wydania kluczy.
 16. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest niedozwolone. Złamanie tego zakazu skutkuje karą pieniężną w wysokości 300 zł za każdą zarezerwowaną przez Gościa dobę. (Chyba, że ustalono inaczej w formie pisemnej).
 17. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, Apartamentustrzycki.pl obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł za wywabianie zapachu.
 18. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.
 19. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Apartamentustrzycki.pl zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Policja, Apartamentustrzycki.pl uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.
 20. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić Apartamentustrzycki.pl wynajmowany lokal w celu skontrolowania jego stanu.
 21. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Lokalu oraz piloty. Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł za sztukę
 22. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 23. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 24. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla Apartamentustrzycki.pl

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apartamentustrzycki.pl, z siedzibą ul. Chopina 3 m.18, 38-700 Ustrzyki Dolne.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – rodo(at)apartamentustrzycki.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu realizacji umowy Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt 1 lit b RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług dodatkowych przy których rezerwacji pośredniczymy
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą̨ przez okres 1 roku
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / ich niepodanie może skutkować́ odmową realizacji usługi.